quietorgasm:

europeans on tumblr: “wë dô nöt håvë räcism iń êürœpë! amërïcå iš têrriblë!”

2000ish:

remember when Stitch died?

i cried

Jake Gyllenhaal for Arena magazine, 2002